Bàn về hệ thống kỹ thuật của Vĩnh Xuân quyền, trên sự quan sát bề nổi của nhiều người, đó là cảm nhận về một hệ thống khá đơn giản với vài ba bài quyền, một bài côn, một bài đao và một bài mộc nhân thung. Thật hiếm có một võ phái nào khác chỉ dựa trên nền tảng một vài bài quyền và bài binh khí như vậy. Tuy nhiên, Vĩnh Xuân quyền không nhấn mạnh vào tính hình thức và do đó rất khó khăn để trở thành một hệ thống để biểu diễn. Các bài quyền không phản ánh tính chất quy ước cho các chiêu thức, phân thế cụ thể từng chiêu tấn công hay phòng thủ (chẳng hạn như một số võ phái dạy đòn thế theo kiểu khi đối phương đấm thì ta đỡ thế nào và phản công ra sao), mà là những nguyên lý tấn công và phòng thủ rất cần sự sáng tạo của môn sinh khi ứng dụng thực chiến.

1. Tiểu niệm đầu (Sil Lim Tao)

Bài quyền này (còn có những tên gọi khác như Tiểu luyện đầu, Tiểu hình ý, Tam bái phật), là căn bản để môn sinh thành thạo những thủ pháp đặc trưng của Vĩnh Xuân như than thủ, bàng thủ, cổn thủ, nhật tự xung quyền, khuyên thủ, tán thủ, phục thủ, phách thủ, đấm tam tinh còn gọi là tam xung chùy là thực hiện đấm liên tiếp 3 cái trong một nhịp tấn công v.v. trên một tấn pháp duy nhất từ đầu đến cuối bài là Kiềm dương mã tự, hay nhị tự kiềm dương mã áp dụng ở tư thế chính diện, chính thân, nên còn được gọi là chính thân nhị tự kiềm dương mã. 

Lời thiệu:

Theo Diệp Vấn (tự nhận là Vĩnh xuân gốc – Original Wing chun):

1. Mã khai bán bộ chi nhị tự kiềm dương mã
2. Giao thoa than thủ – giao thoa bát thủ – cổn thủ thâu quyền
3. Nhật tự xung quyền – khuyên thủ thâu quyền (tả – hữu)
4. Than thủ – bán khuyên thủ – hộ thủ – phục thủ
5. Trắc chưởng – chánh chưởng – than thủ – khuyên thủ thâu quyền
6. Tả hữu án thủ – hậu án thủ – tiền án thủ
7. Lan thủ – phất thủ – lan thủ – song chẩm thủ – tiêu chỉ thủ
8. Trường kiều án thủ – song đề thủ – thâu quyền
9. Trắc chưởng – hoành chưởng thâu quyền
10. Than thủ – chẩm thủ – quát thủ
11. Lao thủ – hạ lộ hoành chưởng – thâu quyền
12. Bàng thủ – than thủ – ấn chưởng – thâu quyền
13. Thoát thủ – liên hoàn xung quyền – thâu cước

2. Tầm Kiều (Chum Kiu)

Lời thiệu :

1. Mã khai bán bộ chi nhị tự kiềm dương mã
2. Giao thoa than thủ – giao thoa bát thủ – cổn thủ thâu quyền
3. Nhật tự xung quyền – khuyên thủ thâu quyền
4. Xuyên kiều – chuyển mã cập lan thủ (tả hữu phê tranh)
5. Song phục thủ – phách thủ – chánh chưởng cập hộ thủ
6. Chuyển thân lan thủ – giao thoa than thủ – cập chuyển thân bàng thủ
7. Lan thủ xung quyền – phất thủ – phục thủ – thoát thủ – khuyên thủ thâu quyền
8. Cầm lan – trắc thân lan thủ khởi đề thoái
9. Hoành đạp bộ trắc thân bàng thủ – cập trắc thân giao thoa than thủ tam thức
10. Trừu chàng quyền – phục thủ – thoát thủ – khuyên thủ thâu quyền
11. Trực đăng thoái – đạp bộ đê bàng thủ – cập song than thủ – chánh thân song vấn thủ
12. Song trất thủ – song ấn chưởng – thâu quyền
13. Chuyển thân trắc sanh thoái – trắc thân án thủ – đàn kiều xung quyền (3 lần)
14. Liên hoàn xung quyền – khuyên thủ thâu thức

3. Tiêu chỉ

Tiêu chỉ hay Phiêu chỉ (phóng ngón tay) cho thấy tinh thần của bài. Đây là cấp độ tột cùng để chiến đấu tự do, với các ngón tay duỗi thẳng xỉa dẫn đạo linh hoạt thay vì một nắm đấm có tính chất cương mãnh. Bài áp dụng nguyên lý “dĩ công vi thủ” (lấy công làm thủ) và “dĩ đả vi tiêu” (lấy đánh làm hóa giải), “dùng eo phát lực” và “lực quán chỉ”. Những kĩ thuật mới là quải tranh, trắc thân vấn thủ, thượng hạ sạn thủ, khuyên cát thủ, thượng hạ canh thủ và bộ pháp khấu bộ. Riêng thế đánh chỏ, chi phái Hồng Kông chỉ có một đòn (chỏ đánh chéo từ trên xuống), sau Diệp Chuẩn thêm hai thế khác: phê trửu (chỏ đánh ngang) và cập chửu (chỏ đánh chéo từ dưới lên) bổ sung từ chi phái Quảng Đông, cho bài một sắc thái đặc biệt linh hoạt.

Lời thiệu gốc:

1. Mã khai bán bộ chi nhị tự kiềm dương mã
2. Giao thoa than thủ – giao thoa bát thủ – cổn thủ thâu quyền
3. Nhật tự xung quyền (tiêu chỉ thủ) – khuyên cát thủ thâu quyền
4. Chuyển thân quải tranh (tam thức) – tiêu chỉ thủ thâu quyền
5. Khẩu bộ – chuyển thân quải tranh – tiêu chỉ thủ – thượng lộ sạn thủ
6. Phất thủ – phục thủ – thoát thủ – khuyên thủ thâu quyền
7. Chuyển thân quải tranh – tiêu chỉ thủ – hạ lộ sạn thủ
8. Phất thủ – phục thủ – thoát thủ – khuyên thủ thâu quyền
9. Chuyển thân thượng hạ canh thủ (tam thức) – phục thủ – thoát thủ – khuyên thủ thâu quyền (tả – hữu)
10. Trắc thân vấn thủ (tam thức) – chẩm thủ – chuyển thân phục thủ – thoát thủ – khuyên thủ thâu quyền (tả – hữu)
11. Tiêu chỉ thủ (tứ thức) – chuyển thân thượng lộ sạn thủ – phất thủ – phục thủ – thoát thủ – khuyên thủ thâu quyền (tả – hữu)
12. Cầm nã thủ – trừu chàng quyền – ấn chưởng thâu quyền
13. Tam cúc cung đại huýnh hoàn thủ (tam thức)
14. Liên hoàn xung quyền – khuyên thủ thâu quyền