Category: Ngũ Hình Quyền

Ngu hinh quyen 0

Đôi điều về Ngũ Hình Quyền

Ngũ Hình Quyền trong Vĩnh Xuân lấy hình tượng vận động của 5 con vật trong thiên nhiên là: Long, Xà, Hổ, Báo, Hạc. Vĩnh Xuân dùng sắc thái, hình ảnh của Long, Xà, Hổ,...