Category: Mộc Nhân Thung

Mộc Nhân Thung 0

Đôi điều về Mộc Nhân Thung

Ở Việt Nam, đa số các chi lưu Vịnh Xuân đều dịch tên bài quyền này là Mộc Nhân Thung (木人舂). Thật ra tên gọi đúng phải là Mộc Nhân Trang (木人桩), phát âm...