Loading...

Đối với hầu hết các môn võ thuật, việc quan trọng đầu tiên đối với người tập là tập đứng vững một thế tấn (tấn pháp) cơ bản trước. Việc này giống như việc xây móng cho ngôi nhà vậy, móng có vững thì nhà mới xây cao được. Với môn Vịnh Xuân quyền cũng

Kiềm dương tấn, còn gọi là Kiềm dương mã tự, Nhị tự kiềm dương mã là một thế tấn đặc thù của Vĩnh Xuân Quyền, bao gồm hai dạng thức là chính thân kiềm dương và trắc thân kiềm dương. Trong Vĩnh Xuân Quyền, tấn pháp được áp dụng thường xuyên nguyên lý chiều cao

Kiềm dương tấn, còn gọi là Kiềm dương mã tự, Nhị tự kiềm dương mã là một thế tấn đặc thù của Vĩnh Xuân Quyền, bao gồm hai dạng thức là chính thân kiềm dương và trắc thân kiềm dương. Trong Vĩnh Xuân Quyền, tấn pháp được áp dụng thường xuyên nguyên lý chiều cao của tấn tỷ lệ nghịch với độ vững

Pages 1 2