Loading...

Mặc dù thóat thai từ dòng gốc Thiếu Lâm tự chính tông nhưng môn phái Vĩnh Xuân đã tạo lập những nguyên tắc, những cách thức luyện tập riêng biệt với một màu sắc triết lý không còn đóng khuôn trong cửa Phật nữa. Các đòn thế và bài bản đã tinh giản đến mức

Pages 1 2

Ngày xưa khi chiến tranh xảy ra, quân đội chỉnh tề và được trang bị vũ khí đầy đủ. Ngựa và chiếc giáo dài là những thứ không thể thiếu được của một đội quân thiện chiến, và kẻ địch thì thường run sợ trước những lần tấn công của đội quân kỵ binh. Thứ