Loading...

Mặc dù thóat thai từ dòng gốc Thiếu Lâm tự chính tông nhưng môn phái Vĩnh Xuân đã tạo lập những nguyên tắc, những cách thức luyện tập riêng biệt với một màu sắc triết lý không còn đóng khuôn trong cửa Phật nữa. Các đòn thế và bài bản đã tinh giản đến mức

Pages 1 2