Sư phụ Nguyễn Ngọc Nội đang hướng dẫn học trò của ông bài 108. Việt Nam Vĩnh Xuân Nội gia quyền (video này được quay vào năm 1986).

Sifu Nguyen Ngoc Noi teaching his student the 108 movements form. Vietnam Internal Style Family Wing Chun (video dated prior to 1986). For more updated videos please see: http://www.wingchun.com.vn

[youtube-subscribe]