Loading...

Về vấn đề này, mình không dám bàn luận, chỉ đưa ra những điểm cơ bản, các bạn có thể tham khảo, đúng sai tuỳ các bạn quyết định. Sau đây là một số nhận định: Theo cách định nghĩa của Wikipedia, tẩu hỏa nhập ma là hiện tượng tâm thần hoang tưởng dần dần sẽ