Tagged: ngũ mai sư thái

ngu mai nghiem vinh xuan 0

Ngũ mai sư bá

Ngũ Mai, Ngũ Mai sư thái (chữ Hán: 五 枚 師 太, phiên âm Latin: Ng Mui Si Tai hay Wumei Shitai) còn gọi là Ngũ mai lão ni – dịch nghĩa tiếng Anh...