Thông tin về người gửi
Nếu chưa kết nối được, hãy thông báo cho Google biết tại đây.
Chỉ hỗ trợ 2 dạng file sau: *.xlsx, *.xls


Token:

{fullname} tên người nhận

{subject} tiêu đề của mail

{sender} tên người gửi

{form_mail} mail người gửi.