Monthly Archive: May 2016

Đấm liên hoàn - đấm tam tinh 2

Đấm tam tinh – Đấm liên hoàn

Đấm tam tinh là một cách đấm dựa trên kỹ thuật cơ bản của cú đấm Nhật tự xung quyền. Khi đã tập đấm từng cú đấm đơn một cách thuần thục, trên nguyên...