Bài mới Hiển diện trên website

IP_MAN_martial_arts_ip_man___t_2048x1361 0

Hướng dẫn cách dùng Bàng thủ

Cách dùng Bàng thủ trong Vịnh Xuân “Bàng thủ” (hất, tạt qua bên) có lẽ là kỹ thuật thương hiệu hay nhận diện của Vịnh Xuân bởi vì hình dáng nổi bật có một...

Than thủ Vịnh Xuân Quyền 1

Hướng dẫn cách tập Than thủ

Kỹ thuật Than thủ trong Vịnh Xuân “Than thủ” (tản ra, gạt ra) được dùng đưa ra phía trước để gạt ra khi nhận hay tiếp xúc với tay đối phương, là kỹ thuật...